Carve #10  Hulk

Hulk

Carve #11  Thor

Thor

Carve #12 Mjolnir

Mjolnir

Carve #13 Nevermore

Nevermore